SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
olieudslip, kemikalieudslip, fagfolk,

Olie- og kemikalieudslip

Olie og kemikalier er en integreret del af industrisamfundet. De findes i transportmidler, i anlæg og maskiner. Under transport opbevares de bl.a. i tønder og tanke.

Desværre sker der utilsigtede udslip, fx ved slidtage, nedbrud, havari eller anden uheld. Her gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Det reducerer følgeskader for mennesker og på omgivelserne, og herved mindskes totalomkostningerne betydeligt.

Viden, erfaring, og det rette udstyr

SSG har mere end 20 års erfaring i håndtering og sanering efter forureningsskader. Lige fra mindre udslip i kældre, i produktionsmiljøer, på skibe og på værfter, til større uheld på kraftværker.

Vores fagfolk er specialuddannede på området, og flere af vores projektledere har en baggrund fra Beredskabsstyrelsen og brandvæsen.

Dertil har vi et fuldt sortiment af moderne specialudstyr og produkter, som er godkendt til formålet. Vi tilbyder fx:

  • Skadestop/-begrænsning for reducering af følgeskader

  • Rådgivning om sanering

  • Etablering af beskyttelseszoner og evt. evakuering

  • Opsugning og fjernelse af forurening

  • Fin- og slutoprensning af berørte omgivelser, herunder biologisk jordrensning

  • Afvask, aftørring og rengøring af berørte objekter

  • Bortkørsel og deponering af olie, kemikalier og affald

  • Lugtsanering, fjernelse af lugtgener

  • Renovering af berørte bygninger og udearealer

  • Håndtering af formalier til myndigheder og instanser

Mindre uheld

Ved mindre udslip rykker vi straks ud for skadebegrænsning og sanering.

En hurtig indsats minimerer risikoen for yderligere forurening af omgivelserne, herunder jord og grundvand. Ligeledes undgås unødvendige store omkostninger til oprydning og sanering.

Større uheld

Ved større uheld udføres saneringen i samarbejde med beredskabet og relevante myndigheder.

Typisk bliver SSG tilkaldt af indsatslederen på stedet, hvorefter vores assistance aftales og koordineres efter forholdene og behovet.

 

Med SSG handles der hurtigt og effektivt. Vi har mandskabet, viden, erfaring og det rette udstyr. Derfor får skadelidte færre gener, følgeskaderne minimeres, omgivelserne skånes, og totalomkostningerne reduceres.