SSG

Døgnservice:

70 15 38 00

Brandskade

Brande er altødelæggende. Dette gælder både i form af fysiske brandskader på bygningen - men det gælder også mentalt for de personer, der får brande ind på livet. I 2016 var der omkring 25.000 brandskader på bygninger i Danmark – altså omkring 69 brandskader om dagen! Erstatningerne for brandskader på bygninger alene udgjorde i 2016 ca. 2,1 milliarder kroner.

Ring for rådgivning på telefon 70 15 38 00 - Eller læs mere om, hvordan vi håndterer brandskader nedenfor.

Ved brand

Ved brand i en bolig eller bygning skal det stedlige brandvæsen først og fremmest:

  • Sikre at mennesker og dyr reddes ud
  • Tilsikre at branden slukkes
  • Foretage den nødvendige indsats, hvis der er farlige stoffer til stede - så risikoen for omgivelserne minimeres af røg, udslip og lignende.

Brandskade hjælp SSG

Når branden er ved at være under kontrol, kontakter brandvæsnet altid et anerkendt skadeservicefirma (eksempelvis SSG) til at tage hånd om det videre forløb.

Hjælp ved brandskader - SSG

Tilkaldes SSG, følger vi stringent de gældende retningslinjer på området. I samarbejde med brandvæsen og politi drøftes de fremadrettede tiltag - dette under hensyntagen til de brandtekniske undersøgelser og frigivelse af skadestedet.

Ved brand i eksempelvis en boligblok består den første og vigtigste opgave i at tage hånd om de skadelidte beboere/familier. Herunder skal vi få afklaret spørgsmål omkring genhusning og forsikringsmæssige forhold. Når disse ting er kommet på plads, kan vi starte det egentlige oprydnings- og rengøringsarbejde, hvor vi har hele 25 års erfaring.

Brandskade - ildebrand

Håndtering af brandskader - sådan gør vi

13 driftscentre strategisk placeret i Danmark, en døgnvagt og en akuttjeneste betyder, at SSG kan være fremme på brandskadestedet inden for 60 minutter.

Måling af klorid

SSG kan naturligvis håndtere PVC-holdige bygningsmaterialer og lignende. Ved hjælp af særlige teknikker kan vi måle klorid-indholdet på stedet, og vi kan herved sikre den rette håndtering af inventar og løsdele.

Rengøring efter branden

SSG kan behandle de opståede sodskader med stor ekspertise og erfaring, således at overfladerne rengøres mest effektivt – og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Udførslen sker med anvendelse af specielle materialer og miljøvenlig kemi.

Lugtsaneringsmetoder

Vi kan desuden bringe forskellige lugtsaneringsmetoder i anvendelse - alt efter bygningens konstruktion, inventaret med mere.

Brandskader på inventar og løsøre

Skade på inventar og løsøre bringer vi til et af vore 13 servicecentre i Danmark, hvor alle dele håndteres med største forsigtighed.

Læs mere her om vores løsørehåndtering.

Hvorfor SSG?

SSG kan med de mange års brancheerfaring klare hele det komplicerede procesforløb fra første afsikring af bygningen til den afsluttende lugtsanering.

Ring til os for gratis rådgivning på telefon 70 15 38 00.

Brandskade

Brandskade hjælp SSG